Klik hier om te downloaden

  1. Hoebeek Advocaten VOF (“Hoebeek Advocaten”) is een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een vennootschap onder firma, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1853 Strombeek-Bever, Lakensestraat 41 bus 6, met als doel het beoefenen van het beroep van de advocaat. Hoebeek Advocaten is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0842.872.689 – BTW 0644.845.409. De advocaten van Hoebeek Advocaten houden hun hoofdkantoor te 1853 Strombeek-Bever, Lakensestraat 41 bus 6 en worden vermeld op de officiële briefhoofding van Hoebeek Advocaten en zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel. Zij zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie die een advocaat van Hoebeek Advocaten levert voor een cliënt, ook indien een cliënt zijn opdracht verstrekt met het oog op de uitvoering door één of meerdere andere personen. Enkel de advocaat van Hoebeek Advocaten die optreedt als dominus litis heeft of zal enige verplichting hebben ten opzichte van de cliënt of enig ander persoon met betrekking tot de door andere advocaten en medewerkers geleverde prestaties. De dominus litis of meester van de zaak is de advocaat van Hoebeek Advocaten aan wie de cliënt zijn zaak als meester van de zaak toevertrouwt en waarmee deze advocaat instemt. De cliënt aanvaardt om geen vordering in te stellen tegen enig andere persoon dan de dominus litis met betrekking tot deze prestaties. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten, inclusief voormalige advocaten en/of medewerkers.
  3. De algemene voorwaarden zijn, en enkel in zulke mate, niet van toepassing indien hiervan schriftelijk wordt afgeweken tussen de dominus litis en de cliënt. In zulk geval blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken, onverkort van toepassing. Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de relatie tussen de dominus litis en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de kennisgeving ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt onder meer uitdrukkelijk afgeleid uit de betaling van verschuldigde erelonen en/of door het instrueren van de dominus litis gedurende een redelijke termijn.
  4. De aansprakelijkheid van de dominus litis is beperkt tot het bedrag dat in het toepasselijk geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering die hij of zij geniet, wordt gedekt en effectief wordt uitbetaald. Dit bedrag bedraagt € 1.250.000. De cliënt vrijwaart de dominus litis tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt en/of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht. Voormelde vrijwaring zal ook de kosten van verweer omvatten. De professionele aansprakelijkheid van de advocaten van Hoebeek Advocaten is in eerste lijn verzekerd bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel.
  5. De dominus litis kan, al naargelang het geval, bij de uitvoering van hun prestaties in naam en voor rekening van de cliënt derden inschakelen en zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De dominus litis is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van zulke derden. De dominus litis is bovendien gemachtigd om namens de cliënt, en zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van die laatste, eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.
  6. Gelden die de dominus litis van cliënten ontvangt en die deze advocaat voor hen dient aan te houden, zullen op een derdenrekening geplaatst worden bij een door Hoebeek Advocaten gekozen Belgische kredietinstelling. De advocaten van Hoebeek Advocaten aanvaarden geen aansprakelijkheid ten opzichte van de cliënt noch van enig andere persoon voor een faillissement of enige rechtshandeling of nalatigheid van de kredietinstelling waarbij de advocaat van Hoebeek Advocaten gelden aanhoudt of worden overgeschreven. Bijgevolg kunnen de advocaten van Hoebeek Advocaten niet aansprakelijk gesteld worden om bedragen die de kredietinstelling in kwestie niet kan terugbetalen of overschrijven, zelf terug te betalen of over te schrijven.
  7. Elk advies dat door een advocaat van Hoebeek Advocaten gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de cliënt en wordt enkel gegeven in het kader van de zaak waarvoor het gegeven is. Het advies mag niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De cliënt aanvaardt dat hij het advies van een advocaat van Hoebeek Advocaten niet aan derden zal bekendmaken zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van die advocaat. (tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van de cliënt, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid vanwege de advocaten van Hoebeek Advocaten jegens hen).
  8. De prestaties zijn samengesteld en worden vergoed als volgt en telkens te verhogen met 21% BTW, met uitzondering van bepaalde gerechtskosten;

8.1. De kosten zijn enerzijds de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor en anderzijds de specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de door de cliënt gevraagde dienstverlening. Behoudens andersluidende afspraken worden de kosten in regel als volgt begroot; Opening dossier: € 50,00; Brieven en procedurestukken: € 10,00 per pagina; E- mail: € 5,00 per e-mail; Aangetekende zending: kostprijs; Kopieën: € 0,50 per kopie; Verplaatsing; € 0,60 per kilometer; Sluiting dossier: € 50,00

8.2. De gerechtskosten zijn de kosten die de cliënt moet betalen aan derden, zoals gerechtsdeurwaarders, de griffie, vertalers, openbare instanties en technische experten. De cliënt betaalt ze rechtstreeks aan deze derden. Indien de advocaat deze kosten voorschiet worden ze precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en erelonen.

8.3. De erelonen worden aangerekend aan € 120,00 per uur, tenzij anders overeengekomen of bepaald. De aard van het dossier kan bepalend zijn om desgevallend een vast bedrag te bepalen, een percentage (bijvoorbeeld bij invorderingen) of een succes-fee. In dat geval wordt dit vooraf en schriftelijk bepaald. Een éénmalige vrijblijvende consultatie wordt aangerekend aan € 50,00, in zoverre de duur ervan de zestig minuten niet overschrijdt.

  1. Tenzij anders overeengekomen of tenzij de dominus litis er anders over beslist wordt de uitvoering van prestaties afhankelijk gesteld van de voorafgaande betaling van een provisie op kosten en erelonen. De dominus litis kan niet aangesproken worden tot uitvoering van enige prestatie zolang deze provisie niet integraal werd betaald. De geleverde prestaties worden op regelmatige tijdstippen aangerekend, onder aftrek van de betaalde provisies. De kosten en ereloonstaten dienen te worden betaald binnen de 14 dagen volgend op de datum van de verzending. In geval van laattijdige betaling is de cliënt na ingebrekestelling, interesten verschuldigd conform de Wet Betalingsachterstand, voor zover van toepassing en zal tevens een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 50,00. In geval van laattijdige betaling zal de dominus litis tevens het recht hebben de uitvoering van haar prestaties op te schorten. In dit geval zal de dominus litis niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit deze opschorting. Elke betwisting dient schriftelijk te worden meegedeeld binnen de 10 dagen volgend op de datum van de ereloonnota. Bij afwezigheid van zulke mededeling, zal de ereloonnota geacht worden integraal te zijn aanvaard.
  2. Indien één of meerderde bepalingen van deze algemene voorwaarden on-afdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden In een dergelijk geval zal de on-afdwingbare of strijdige bepaling geacht worden automatisch vervangen te worden door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen de advocaten van Hoebeek Advocaten en de cliënt worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, en, voor zover van toepassing, door en met eerbiediging van de deontologische regels van de bevoegde deontologische overheden. Alle eventuele geschillen in verband met de relatie tussen de advocaten van Hoebeek Advocaten en de cliënt en met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden behandeld voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Brussel, en voor zover van toepassing, de bevoegde instanties van de deontologische overheden.