Teneinde een kwalitatieve dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan de toepasselijke wetgeving, is Hoebeek Advocaten genoodzaakt een aantal persoonsgegevens te verwerken. Hoebeek Advocaten hecht hierbij veel belang aan de bescherming van de privacy van haar cliënteel.

Het privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de manier waarop Hoebeek Advocaten omgaat met uw persoonsgegevens.

Voor algemene vragen bij het privacybeleid kan u steeds contact opnemen met Hoebeek Advocaten via het telefoonnummer +32 2 263 05 90 of via het emailadres info@hoebeekadvocaten.beVoor vragen die meer inhouden dan een loutere vraag om inlichtingen, kan er u worden gevraagd zich te identificeren, zodat er kan worden geverifieerd dat de door u gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon worden overgemaakt.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De VOF Hoebeek Advocaten, met maatschappelijke zetel te 1853 Strombeek-Bever, Lakensestraat 41/6 en met ondernemingsnummer 0644.845.409 is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wat betreft de behandeling van uw dossier(s): De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanleggen en bijhouden van uw juridisch dossier en het kunnen verlenen van kwalitatieve juridische bijstand of adviesverlening. Het gaat onder meer over identificatiegegevens, financiële en administratieve gegevens, alsook juridische gegevens.

Wat betreft de gegevens die u achterlaat bij een bezoek aan onze website: Om uw bezoek aan onze website efficiënter te maken, worden zogenaamde “cookies” op uw toestel opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van het instellen van verschillende “cookies” en individueel beslist om deze al dan niet te aanvaarden, of de aanvaarding van “cookies” uit te sluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wat betreft de behandeling van uw dossier(s): Het doel van de verwerking is het verlenen van juridische bijstand en/of vertegenwoordiging, alsook de cliëntenadministratie, -registratie en -facturatie. Enkel de voor deze doeleinden noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en de persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Op basis van welke rechtsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de behandeling van uw dossier(s) gebeurt op basis van een overeenkomst. Voor zover de verwerking slechts zou kunnen gebeuren op grond van uw toestemming, zal deze u voorafgaandelijk worden gevraagd. U kan uw toestemming te allen tijde weer intrekken.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Hierbij is de toegang beperkt tot de mate waarin de intern betrokken personen deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en/of opdracht.

De gegevens kunnen daarnaast worden verstrekt aan derden enkel indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bovenvermelde doeleinden. Met deze derden worden steeds de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegelaten is. Zo kunnen uw gegevens bijvoorbeeld worden bezorgd aan uw verzekeringsmaatschappij.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd en hoelang worden deze bewaard?

Er worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de juridische dienstverlening, worden minstens bewaard totdat de dienstverlening is afgelopen. Na de uitvoering kunnen wij gehouden zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit vereist is om te voldoen aan de wet- en regelgeving van toepassing op juridische dienstverlening.

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor het verzenden van nieuwsbrieven worden bijgehouden zolang u ingeschreven blijft voor deze nieuwsbrieven. U kan uw toestemming hiervoor te allen tijde weer intrekken.

Welke rechten heeft u en hoe kan u deze uitoefenen?

U heeft kosteloos recht op correctie, inzage en kopie (enkel de eerste kopie is kosteloos, voor bijkomende kopieën kan een redelijke vergoeding worden aangerekend) van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u in bepaalde gevallen het recht een kopie van uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere persoon naar uw keuze, om bezwaar aan te tekenen tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens, of om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Hierbij dient evenwel steeds rekening te worden gehouden met de wettelijke mogelijkheden ter zake. U kan uw verzoek indienen via het telefoonnummer +32 2 263 05 90 of via het emailadres info@hoebeekadvocaten.be. Er zal u uiterlijk binnen de maand worden meegedeeld welk gevolg er aan uw verzoek wordt gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd, waarvan u in kennis zal worden gesteld.

Indien u klachten zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoebeek Advocaten, kan u steeds contact opnemen met Hoebeek Advocaten zodat uw klacht grondig kan worden onderzocht. Dit kan via het telefoonnummer +32 2 263 05 90 of via het emailadres info@hoebeekadvocaten.be. Daarnaast heeft u overeenkomstig de huidige wetgeving ter zake ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoebeek Advocaten heeft het recht om het privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden meegedeeld en in de vergaderzalen en wachtruimte worden uitgehangen. Er wordt u dan ook geadviseerd om het privacybeleid regelmatig na te lezen op wijzigingen.